Huisreglement - De Lombarde

Huisreglement

ALGEMEEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT “DE LOMBARDE”
Huishoudelijk reglement: update 2023 : dit reglement vervangt alle voorgaande reglementen.


ART 1:
Al wie op het terrein verblijft, dient dit reglement te respecteren. Een kopie van dit reglement is steeds aan te vragen aan de receptie. Bij niet naleving kan, al dan niet na verwittiging en na beslissing van de directie, de caravan van het terrein verwijderd worden.


ART 2: Het vakantiecentrum:
Heeft als doel mensen te laten gebruik maken van een verblijf, rekening houdende met het sociale / familiale / toegankelijke en open karakter waar de organisatie voor staat. Dit door correcte afspraken te maken en te doen naleven zoals beschreven in dit huishoudelijk reglement.
Het vakantiecentrum staat onder rechtstreekse verantwoordelijkheid van de directie.
De directie heeft het recht de overeenkomst met de residenten ten allen tijden te verbreken (mondeling en met schriftelijke bevestiging).
Personen (residenten of hun bezoekers) die het vakantiecentrum schade toebrengen (op materieel- of moreel vlak) kunnen de toegang ontzegd worden of dienen het terrein definitief te verlaten.
Het gebruik van drugs op de terreinen van De Lombarde is niet toegelaten, wie betrapt wordt kan (al dan niet met zijn kampeerinstallatie) van het terrein verwijderd worden (zie ook Art.15 bij verwijdering mbt de kosten).
Indien men de camping MOET verlaten is er ook geen recht op terugbetaling.
Het vakantiecentrum is het hele jaar toegankelijk maar is verboden als hoofdverblijfplaats.


ART 3: Prijsbepaling
Men huurt een jaarplaats bij de Lombarde tegen de afgesproken prijs, welke de Raad van Bestuur jaarlijks kan aanpassen. De huur van een jaarplaats loopt van 1/01/ tot 31/12. De huur van een jaarplaats kan door de kampeerder elk moment opgezegd worden (schriftelijk melden aan receptie/directie). De huur van een staanplaats kan door de directie op elk moment opgezegd worden. Extra toeslagen kunnen altijd opgeroepen worden door de Raad van Bestuur maar kunnen evengoed ingetrokken worden (bv. energietoeslag).
Bij verkoop of aankoop caravan dient geen commissie betaald te worden aan de Lombarde. Let op : onderlinge verkoop kan alleen na akkoord van de Lombarde (verhuurder van het perceel). Er kan een container gehuurd worden voor de verwerking van grof huisvuil, de prijs bedraagt 50€ en kan aangepast worden naargelang bijkomende kosten. De prijs voor elektriciteit bedraagt sedert 2023 0,80€/kwh en kan te allen tijde door de Raad van Bestuur aangepast worden. Alle betalingen dienen tijdig te gebeuren zie ook Art. 4.


Art. 4 Algemene bepalingen
De openingsuren zijn aangebracht aan de receptie. Enkel ingeschreven/betalende personen mogen op het terrein overnachten. Het verblijf wordt vooraf of bij aankomst betaald, de variabele kosten bij vertrek. Bij annulering, uitgezonderd medische redenen met attest, worden kosten aangerekend.
De annuleringsvoorwaarden staan vermeld op onze prijslijst en op onze website. Bij vervroegde afreis worden geen gelden terugbetaald, naargelang de oorzaak kan wel een tegoedbon bekomen worden voor het resterende bedrag.
U bent verantwoordelijk voor de 10 verblijvers die op uw persoonlijke informatielijst staan. Zorg er ook voor dat uw persoonlijke informatielijst steeds correct is voor aanvang van het seizoen zodat we u ten allen tijden kunnen contacteren via mail of telefonisch in
geval van nood, gelieve deze lijst via email door te sturen als er veranderingen dienen aangebracht te worden. Elke jaarverblijver dient verplicht een emailadres door te geven waarop hij/zij gecontacteerd kan worden. Het is ten strengste verboden de (sta)caravan in onderverhuur te zetten. Verandering van uw persoonlijke gegevens (adres, telefoonnummer of email) dienen zo snel mogelijk en ALTIJD schriftelijk (via email bij voorkeur) aan de receptie doorgegeven te worden.
In de loop van de maand oktober ontvangt elke jaarverblijver de afrekening van de nutsvoorziening(en), dit zal vanaf 2023 via een aparte factuur gebeuren. Deze factuur dient vóór 1 december van het lopende jaar voldaan te zijn. Laattijdige betaling van deze factuur resulteert in een onderbreking van de nutsvoorzieningen, tevens zal er 25€ aangerekend worden telkens we deze terug in werking moeten stellen. Ook zullen wettelijke nalatigheidsintresten in rekening worden gebracht als deze factuur op de vervaldatum niet vereffend is.
Betaling van een jaarplaats:
Tussen 1 november en 1 december vragen we u het voorschot van 800€ te betalen.
Tussen 1 december en 1 april van het volgend jaar heeft u de tijd om het saldo te betalen.
In maandelijkse schijven betalen is NIET toegestaan. Elke betaling moet voorzien zijn van naam en reservatienummer. Als er andere stortingen gebeuren zullen verwerkingskosten in rekening gebracht worden. Er worden wettelijke nalatigheidsintresten in rekening gebracht als zowel het voorschot van 800€ zowel het saldo niet op tijd betaald zijn.
Wie om welke reden ook niet tijdig kan betalen MOET ZELF RUIM voor de uiterste betaaldatum contact opnemen met de receptie of directie.
Wanbetalers krijgen een aangetekende zending met aanmaning tot betalen. Indien we 2 weken na de aangetekende zending geen contact meer hebben gehad met de resident en/of niet tot een oplossing zijn gekomen, laten we de caravan verwijderen op kosten van de eigenaar.
Stopzetten van jaarplaats:
Indien men zijn jaarplaats zelf wil opzeggen moet men de receptie hiervan op de hoogte brengen, dit enkel per email of brief en dit ten laatste 3 maanden voor het voorziene vertrek.
De directie kan steeds het verhuren van een plaats aan de resident éénzijdig opzeggen, mondeling en met schriftelijke bevestiging.
Verkopen of kopen van een caravan op de camping:
Een caravan verkopen op het terrein kan pas nadat alle lopende facturen betaald zijn.
Wie zijn/haar caravan wenst te verkopen op de camping laat dit weten aan de receptie en geeft daar tevens de vraagprijs mee. De directie komt na afspraak persoonlijk of via één van zijn medewerkers kijken of de caravan verkoopwaardig is om op de camping te blijven staan, eender welke leeftijd de caravan heeft. De documenten van de caravan (gelijkvormigheidsattest en keuring gasinstallatie) moeten kunnen voorgelegd worden en de caravan moet rijvaardig zijn om te kunnen verplaatsen.
Elke caravan en tent, eender welke leeftijd, moet in goede staat zijn of kan geweigerd worden op de camping.
Wie een caravan wenst te kopen op de camping kan de caravan met voortent / bijzettent / inboedel overnemen alsook het perceel waarop alles staat, zolang alles in regel is en pas na goedkeuring van de directie. Maak dus geen verkoopovereenkomst alvorens de goedkeuring van de directie wat betreft de nieuwe residenten.
De verkoper en koper regelen alle financiën onderling buiten de camping om, er worden geen commissies gegeven aan de camping of haar medewerkers.
Er is ook GEEN overdracht van staangeld.
De nieuwe resident start te betalen vanaf de dag van aankoop en de oude resident heeft geen recht op terugbetaling.


ART 5: Kampeerinstallatie:
Het brengen, weghalen of vervangen van kampeerinstallaties (caravan, voortent, bijzettent) moet steeds aan het onthaal gemeld worden. Naast deze installaties staat niets anders permanent op uw plaats.
Caravan, voortent & bijzettent mag maximaal 50 % van de perceeloppervlakte bedragen en wordt geplaatst volgens de richtlijnen bepaald door de directie. Rondom de caravan en de voortent maximum 60 cm grasmat of stapstenen toegestaan, aan de voordeur maximum 1meter. Stacaravan, tuinhuis, terras mag maximaal 50 % van de perceeloppervlakte bedragen en wordt geplaatst volgens de richtlijnen bepaald door de directie. Rondom de stacaravan kan men een terras of stapstenen aanbrengen, enkel in grijze kleur en rekening houdende met maximale bebouwing. Wie vooraan zijn perceel een draad en/of poort wenst aan te brengen MOET dit zelf (laten) voorzien. Het is belangrijk dat hier de zwarte kleur indachtig wordt genomen.
Elke stacaravan moet het regenwater via de dakgoot laten afvoeren naar de voorziene afwateringsystemen die voorzien werden door De Lombarde onder de stacaravans. Indien men de juiste regels niet wenst te respecteren zal de overeenkomst verbroken worden.
Elke wijziging op uw perceel wordt vooraf aangevraagd, een kopij van de aankoopdocumenten wordt aan uw dossier toegevoegd indien uw aanvraag werd goedgekeurd.
Maximum 50% van uw perceel mag bebouwd zijn.
Tip: neem tijdig een verzekering mbt uw kampeerinstallatie.
Belangrijk: elke kampeerder is verplicht zijn/haar volledige kampeerinstallatie (caravan / voortent / bijzettent) goed te onderhouden! Dit voor het algemeen uitzicht van de camping. Bij niet naleving zal de directie beslissen de installatie te laten verwijderen.


ART 6: Afmetingen en plaatsingswijze van de caravan:
Caravans met een lengte niet langer dan 7 meter (zonder trekhaak) en een breedte van 2,50 m die met een personenwagen kunnen en wettelijk voortgetrokken mogen worden, zijn toegelaten. Dit enkel indien het perceel deze afmetingen toelaat. De installatie wordt geplaatst volgens de richtlijnen van de directie om zo de brandveiligheidsnormen te respecteren. De dissel van de caravan moet in goede staat zijn om in geval van nood de installatie van het terrein te kunnen trekken.
Elke caravan moet vooraan voorzien zijn van het perceelnummer, dit kan door cijferstickers aan te brengen op de caravan of een nummerplaat met daarop het perceelnummer te voorzien. Elke stacaravan moet vooraan voorzien zijn van het perceelnummer, dit kan door cijferstickers aan te brengen of een nummerplaat op de stacaravan met daarop het perceelnummer of een plaatje vooraan de draad van het perceel te voorzien.


ART 7: Voortenten:
Afmeting van de voortent is maximum 3 meter x 8 meter. Enkel als het perceel deze afmetingen toelaat.
Voortenten dient men te onderhouden en na te kijken voor de start van het winterseizoen om eventuele schade (bij buren) te vermijden, daarom vragen wij ook om (muv degelijke wintertenten) stormbanden aan te brengen.


ART 8: Bijzettenten en disselzakken:
Een bijzettent is toegelaten zolang de 50% perceelsbebouwing niet wordt overschreden. Een disselzak is toegestaan.


ART 9: Windschermen:
Windschermen zijn enkel toegestaan wanneer het verblijf bewoond is en dient geplaatst te worden op minstens 1 meter van de perceelsgrens.


ART 10: Partytenten:
Een partytent mag geplaatst worden i.p.v. een parasol, enkel tijdens uw aanwezigheid. Bij afwezigheid de partytent afbreken of het zeil weghalen. Hij dient geplaatst te worden op minstens 1 meter van de perceelsgrens en de 50% bebouwde oppervlakte mag niet overschreden worden.


ART 11: De kampeerplaats is geen stapelplaats:
De standplaats, omgeving en de gemeenschappelijke voorzieningen moeten volledig rein gehouden worden. Een standplaats kan afgebakend worden na goedkeuring door directie/receptie. De hoogte is maximaal 120/140 cm. De afbakening dient een stevige en solide omheining te zijn, dit met het oog op de veiligheid. Tijdens stormen kunnen omheiningen namelijk losgerukt worden en in het rond vliegen. Dit kan schade toebrengen aan caravans, voortenten, schuurtenten of zelfs personen die zich in de omgeving bevinden. Afbakeningen met beton (in de grond) of andere permanente materialen vastzetten is ten strengste verboden.
Laat geen losliggende zaken liggen voor de start van het winterseizoen om schade van rondvliegende objecten te voorkomen. Wat niet in de caravan, voortent of bijzettent kan, wordt dus best meegenomen naar huis.


ART 12: Schade aan de installaties, schade aan het kampeerterrein en bij ongeval:
Moet de directie onmiddellijk gewaarschuwd worden. De directie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een ongeval of diefstal.


ART 13: Auto’s & parking:
Op het terrein worden enkel auto’s toegelaten bij het plaatsen of weghalen van de installaties. Een slagboombadge is verkrijgbaar aan de receptie tegen de waarborgsom van 30€ en is enkel beschikbaar voor de jaarverblijven en de lange seizoenplaatsen (maart-november).
Maximum toegelaten snelheid is 15 km per uur.
Het is verboden te parkeren op de wegen of naast / achter / aan de caravans. De auto’s worden geparkeerd op de speciaal daartoe aangelegde parkings aan de rand van het terrein of buiten de camping. Deze regel is het hele jaar van toepassing (ook in de winter wanneer het rustiger is op de camping), indien vastgesteld wordt dat een verblijver herhaaldelijk in overtreding is kan de slagboombadge geblokkeerd worden. Het opnieuw activeren van de slagboombadge zal enkel mogelijk zijn na betaling van 25€ in de receptie.
Per kampeerplaats is er slechts 1 parkeerkaart voorzien. De parkeerkaart moet zichtbaar aan de voorruit liggen. Een auto op de parking die geen zichtbare parkeerkaart heeft kan voorzien worden van een wielklem. Deze wielklem zal enkel verwijderd worden na betaling van 25€ in de receptie.
Het is niet toegelaten een parkeerplaats, op welke wijze dan ook, af te zetten.
Bij eventuele schade of ongeval is de directie niet verantwoordelijk.
Parking A wordt gedeeltelijk vrijgehouden voor mobilehomes tijdens het laagseizoen (1/10 – 31/03).
Mobilhomes zijn enkel toegelaten, indien ze de dagprijs betalen op een toegekend nummer.
De directie van De Lombarde kan zich te allen tijde het recht toe-eigenen om voertuigen de toegang tot de camping te ontzeggen in gevallen van dringende redenen zoals: werkzaamheden, wateroverlast en andere omstandigheden van overmacht.
Respecteer de parkings voor mindervaliden net als die voor het personeel (voorzien van een parkeerbord).


ART 14: Uitgraven, omwoelen en bewerken van de grond:
Het is niet toegelaten te graven en te planten op zijn perceel. Hagen snoeien is toegestaan tot op een hoogte van 1.40 meter en in samenspraak met de buren. Gras
maaien op het perceel gebeurt door de jaarverblijver zelf. Graszaad is te verkrijgen op de receptie. Het is verboden door de beplanting te lopen.
Klanten die zelf hun perceel niet proper kunnen houden om welke reden ook doen zelf beroep op familie / vrienden / buren om te maaien en te wieden op regelmatige basis, indien dit niet zou gebeuren zien wij ons genoodzaakt dit vanuit de organisatie (vakantiepark De Lombarde) zelf te doen. Dit zal echter tegen een betaling van 50 euro (per maai- en snoeibeurt) zijn.


ART 15: Aanduiding van de kampeerplaatsen:
De directie duidt de kampeerplaatsen aan en heeft het recht de kampeerinstallatie te doen verplaatsen, of eventueel zelf te verplaatsen, indien noodzakelijk voor de inwendige organisatie.


ART 16: Overmacht – werken:
Het behoort tot de plichten van de kampeerder zijn installatie te verplaatsen indien de directie dit nodig acht voor eventuele snoei- of andere werkzaamheden aan het terrein. De directie eigent zich het recht toe de installatie zelf te verplaatsen, indien de huurder geen gevolg geeft aan de oproep om zijn installatie te verplaatsen. De kosten, verbonden aan het verplaatsen en/of verwijderen van de kampeerinstallatie, worden steeds op de kampeerder verhaald.


ART 17: Brandbeveiliging:
Op het terrein mogen geen goederen gestapeld worden die het gevaar voor brand kunnen vergroten. Kook- en verwarmingstoestellen moeten zo opgesteld zijn dat zij alle veiligheidsvoorwaarden bieden. De elektrische installaties moeten voorzien zijn van een aansluitkabel met minimumsectie van 2,5 mm², ze moeten voorzien zijn van een hermetisch stopcontact met pinaarding.
Let op: de elektriciteitskasten mogen enkel geopend of gemanipuleerd worden door iemand die een opleiding elektriciteit BA4/BA5 heeft genoten binnen de werking van de Lombarde.
Open vuren en kampvuren zijn niet toegelaten. Barbecueën is toegelaten in die mate dat andere kampeerders niet worden gehinderd en gebeurt onder permanent toezicht.
We raden de kampeerders aan zich bij aankomst te vergewissen van de plaats van de brandweerposten (zie plan).


ART 18: Gasflessen:
Niemand mag gasflessen vullen noch laten vullen zonder voorafgaand en schriftelijk akkoord van de verdeler.
Het is verboden flessen te vullen; met een mengsel van vloeibaar gemaakte petroleumgassen; waarvan de herkeuringsdatum verstreken is; waarbij de aanduiding van de tarra ontbreekt, dubbelzinnig of onleesbaar is. Max. 2 flessen per kampeerplaats zijn toegestaan. Laat ook tijdig uw gasinstallaties controleren door erkende diensten. Wie een bak of afdakje wenst te voorzien voor de gasflessen moet de grijze kleur indachtig zijn en rekening houden met de stijl van de (sta)caravan en het tuinhuis.
Tip: Op gasdarmen en ontspanners staan data tot wanneer gebruik is toegelaten, controleer dit tijdig voor uw en onze veiligheid.


ART 19: Huisdieren:
Moeten op het terrein en op de standplaats aan de leiband muv de plaatsen die een toegestane afbakening hebben. Max. 2 honden per kampeerinstallatie zijn toegelaten. Hygiënische wandelingen gebeuren buiten het terrein. U moet zich voorzien van zakjes. Voor het verblijf van andere dieren is toelating van de directie vereist. De dieren mogen niet alleen worden achtergelaten bij tent, caravan, woning of in de auto. De toegang tot de sanitaire gebouwen muv de hondendouche, winkel en de vakantiewoningen aan de vijver is verboden.
De Lombarde is momenteel één van de weinige campings waar residenten met honden nog welkom zijn. Om u ook in de toekomst een vakantie samen met uw viervoeter te kunnen verzekeren is het uiterst belangrijk het reglement strikt na te leven.

Bezoekers met honden zijn toegelaten, mits deze niet voor overlast zorgen.

Honden moeten op het terrein aan de leiband.

Honden moeten op de eigen standplaats blijven. Dit wil dus zeggen dat ze niet onder tentzeilen mogen kruipen om naar buren te lopen of om op de paden en wegen te komen. Wanneer u dus een lange leiband hebt om u hond wat vrijheid te geven op de eigen standplaats moet u wel zien dat deze niet te lang is waardoor de hond alsnog van de standplaats kan komen.

Voorkom overlast voor de andere kampeerders! Dit kan gaan van veelvuldig blaffen, achterlaten van poep, loslopende honden, enz. …

De sanitaire wandelingen gebeuren buiten het terrein.

Is er tijdens het wandelen toch poep op het terrein gekomen ruim dit dan op. We hebben vuilbakken op het terrein staan.
U bent verplicht te allen tijde hondenpoepzakjes bij u te dragen. Zakjes zijn te verkrijgen in de winkel en in de receptie.

Wenst u gebruik te maken van de hondendouche in San 1, kan u de sleutel bekomen aan de receptie (dit enkel tijdens de openingsuren). Deze douche is enkel van koud water voorzien.

Van zodra er bijtincidenten gebeuren op de camping zal de directie beslissen welke maatregels er dienen genomen te worden. Dit kan gaan van het verplicht dragen van een muilkorf (op het terrein) tot het verwijderen van de hond(en) van de camping.

De Lombarde zal niet tussenkomen in geschillen tussen hondeneigenaars of bij het toebrengen van schade (materieel / lichamelijk) aan andere honden en/of personen.

Elke hondeneigenaar is verplicht een verzekering te hebben (familiale,etc…).

Overlast van honden kan men melden aan de receptie of bij de directie, maar er worden onderling geen verwijten of geschillen opgestart die de familiale sfeer op de camping kunnen schaden. In dat geval zal de directie gepast optreden. Elke resident op de camping weet dat er honden zijn toegelaten op De Lombarde, dus enige vorm van verdraagzaamheid op dat vlak spreekt voor zich.

Het is verboden honden te laten zwemmen in de visvijver.

In geval u een dierenarts nodig hebt kunt u contact opnemen met Dr. Elise Buyse via het nummer 0474 36 41 51. Haar praktijk is te vinden in de Astridlaan 90 te 8620 Nieuwpoort. In het weekend kan u aan de receptie de telefoonnummer van de dierenarts van wacht bekomen, indien u deze op dat moment niet zou bekomen via de voicemail van Dr. Elise Buyse.

Tijdens uw bezoek aan ons café is de hond steeds aan de leiband (zowel in het café als op het terras) en kunt vragen naar een drinkbakje voor de hond.


ART 20: Afval: Het is verplicht te sorteren!
Op elke parking is er een afvalhoek met verschillende containers voor: huishoudelijk restafval – papier/karton – glas – PMD.
Huishoudelijk restafval dient in gesloten zakken gedeponeerd te worden!
Breng uw batterijen, KGA, vetten en oliën naar de receptie. Het is ten strengste verboden oliën of vetten in de riolering te dumpen!
Grasafval breng je naar de groenhoek aan de achterkant van sanitair nr. 3.
Sluikstorten is verboden. Bij vaststelling worden kosten aangerekend, bij herhaling wordt de verdere toegang tot het vakantiecentrum ontzegd!!!
Sommige afvalplaatsen zijn voorzien van camera’s. Vanaf 2023 is er een huisvuiltoeslag van 36€.


ART 21: Afvalwater:
Wordt enkel aan de watertappunten, op de daartoe voorziene plaatsen uitgegoten.
Voor het afvalwater voor mobilhomes is een afvoerput voorzien bij sanitair nr. 3.


ART 22: Nachtrust
Het is verplicht om de goede zeden, de openbare orde en de nachtrust (van 22:00 tot 08:00) te respecteren. Indien men klachten heeft kan men zich wenden tot de conciërge en tijdens de maanden juli en augustus tot de nachtreceptie.


ART 23: Gebruik van beeld- en geluidsapparatuur:
Is toegelaten in die mate dat zij de anderen niet hinderen. Masten en satellietantennes, geplaatst op eigen installatie, zijn toegelaten mits deze de hoogte van 4 meter boven het maaiveld niet overschrijden. Het plaatsen en verankeren van masten in de grond is niet toegelaten.


ART 24: Verkoop of uitdelen van documenten:
Is op het kampeerterrein verboden. Het te koop aanbieden van een caravan, voortent of ander materiaal kan enkel aan het raam van de receptie of infobord en aan het raam van uw caravan en dit na akkoord van de directie.


ART 25: Wastafels, douches en afwasbakken:
Worden gereinigd na gebruik. Kinderen beneden de 7 jaar moeten vergezeld zijn van een volwassene. Defecten worden in het onthaal gemeld.
Het is verboden materialen uit de sanitaire- of andere gebouwen te ontvreemden. Verloren voorwerpen worden in de receptie afgegeven.


ART 26: EHBO:
Voor ‘Eerste Hulp Bij Ongevallen’ richt u zich tot de receptie (of de nachtreceptionist tijdens de maanden juli & augustus).
Aan het terras tussen het café en de receptie kan u een AED toestel vinden.


Art 27: REGLEMENT WEIDE VOOR KLEINE TENTJES
Uw tent is maximum 10 m², bungalowtenten zijn niet toegestaan.
Aanmelden in de receptie (of bij de nachtreceptie of conciërge) vóór u plaats neemt.
Neem plaats op het u toegekende nummer zodat plaatsnummer en nummer op de sticker identiek zijn, tenten zonder geldige sticker worden van het terrein verwijderd.
U verlaat de plaats vóór 10:00 op de vertrekdatum die vermeld staat op uw sticker.
Indien u uw verblijf wenst te verlengen gebeurt dit vóór 10:00.
Bij voortijdig vertrek worden geen huurgelden terugbetaald.
Bij laattijdig verlengen wordt 1 dag extra aangerekend.
De picknicktafels zijn ter beschikking van alle kampeerders.
Tijdens uw verblijf moet alle afval onmiddellijk gesorteerd worden en naar de containers gebracht op één van de parkings.
Na 22:00 wordt de rust gerespecteerd.


Art. 28 : Voor iedereen is er dezelfde regel : men moet als kampeerder de reglementen, waarden en normen van de Lombarde aanvaarden.


ART 29: Vragen / opmerkingen / klachten / wensen / …
U kan steeds een bezoekje brengen aan de receptie (tijdens de openingsuren) of een mailtje sturen naar info@delombarde.be t.a.v de heer Mertens.G.
Communicatie is de sleutel tot succes.
Tip: gebruik facebook en andere sociale media liefst om toffe foto’s te posten, maar niet als klaagmuur … Wij wensen u als gast alvast een fijn verblijf toe!


Noodnummer 112


Namens de raad van bestuur en team De Lombarde,
Guy Mertens
Directie

Vakantiepark De Lombarde

  • Elisabethlaan 4
  • 8434 Middelkerke-Lombardsijde
Routebeschrijving
De Lombarde
De Lombarde
De Lombarde
De Lombarde
De Lombarde