Huisreglement - De Lombarde

Huisreglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT voor “toeristische” verblijvers DE LOMBARDE vzw

Laatste update 2020.

ART 1: Huishoudelijk reglement

Al wie op het terrein verblijft, dient dit reglement te respecteren.
Bij niet-naleving kan, al dan niet na verwittiging en na beslissing van de directie, beslist worden om de caravan van het terrein te verwijderen.

ART 2: Het vakantiecentrum

Heeft als doel mensen gebruik te laten maken van een verblijf, rekening houdende met het sociale / familiale / toegankelijke en open karakter waar de organisatie voor staat. Dit door correcte afspraken te maken en te doen naleven zoals beschreven in dit huishoudelijk reglement.

Het vakantiecentrum staat onder rechtstreekse verantwoordelijkheid van de directie.

De directie heeft het recht de overeenkomst met de residenten te allen tijden te verbreken (mondeling en met schriftelijke bevestiging).

Personen (residenten of hun bezoekers) die het vakantiecentrum schade toebrengen (op materieel of moreel vlak) kunnen de toegang ontzegd worden of dienen het terrein definitief te verlaten.

Het gebruik van drugs op de terreinen van De Lombarde is niet toegelaten. Wie betrapt wordt, wordt (al dan niet met zijn kampeerinstallatie) van het terrein verwijderd (zie ook Art.15 bij verwijdering m.b.t. de kosten).

Het vakantiecentrum is het hele jaar toegankelijk maar is verboden als hoofdverblijfplaats.

ART 3: Receptie

De openingsuren zijn aangebracht aan de receptie. Enkel ingeschreven personen mogen op het terrein overnachten. Het verblijf wordt vooraf of bij aankomst betaald, de variabele kosten bij vertrek. Bij annulering, om welke reden ook, worden (administratie) kosten aangerekend. Bij vervroegde afreis worden geen gelden terugbetaald. Indien men zijn jaarplaats wil opzeggen moet men de receptie hiervan op de hoogte brengen.

ART 4: Kampeerinstallatie

Het brengen, weghalen of vervangen van kampeerinstallaties (caravan, voortent, bijzettent) moet steeds aan het onthaal gemeld worden. Naast deze installaties staat niets anders permanent op uw plaats.
Caravan, voortent en bijzettent mogen maximaal 50% van de perceeloppervlakte innemen en worden geplaatst volgens de richtlijnen bepaald door de directie. Rondom de caravan en de voortent is maximum 60 cm grasmat of stapstenen toegestaan, aan de voordeur maximum 1 meter. Indien men de regels niet respecteert, zal de overeenkomst verbroken worden.

Elke wijziging op uw perceel wordt vooraf aangevraagd, een kopij van de aankoopdocumenten wordt aan uw dossier toegevoegd indien uw aanvraag werd goedgekeurd.

Belangrijk : elke kampeerder is verplicht zijn/haar volledige kampeerinstallatie (caravan/voortent/bijzettent) goed te onderhouden ! Dit voor het algemeen uitzicht van de camping. Bij niet naleving zal de directie beslissen de installatie te laten verwijderen.

Tip: neem tijdig een verzekering m.b.t. uw kampeerinstallatie.

ART 5: Afmetingen en plaatsingswijze van de caravan

Caravans met een lengte minder dan 7 meter (zonder trekhaak) en een max. breedte van 2,50 m, die kunnen – en wettelijk mogen – voortgetrokken worden met een personenwagen, zijn toegelaten. Dit enkel indien het perceel deze afmetingen toelaat. De installatie wordt geplaatst volgens de richtlijnen van de directie om zo de brandveiligheidsnormen te respecteren. De dissel van de caravan moet in goede staat zijn om in geval van nood de installatie van het terrein te kunnen trekken.

Elke caravan moet aan de voorzijde voorzien zijn van het perceelnummer. Dit kan door cijferstickers aan te brengen op de caravan of een nummerplaat met daarop het perceelnummer.

ART 6: Voortenten

De afmeting van de voortent is maximum 3 x 8 meter en enkel als het perceel deze afmetingen toelaat.
Voortenten die niet met stormbanden beveiligd worden, dienen vóór 11 november te worden afgebroken.Voortenten dient men te onderhouden en na te kijken voor de start van het winterseizoen om eventuele schade (bij buren) te vermijden.

ART 7: Bijzettenten en disselzakken

Slechts een type bijzettent van maximum 4 m2 in grijze kleur is toegestaan en enkel als het perceel het toelaat. Een disselzak, eveneens in grijze kleur is toegestaan (omwille van de uniformiteit).

ART 8: Windschermen

Windschermen zijn enkel toegestaan wanneer het verblijf bewoond is en dienen geplaatst te worden op minstens 1 meter van de perceelgrens. Wordt het windscherm gemeenschappelijk gebruikt met de buurman, dan kan het wel op de perceelgrens worden geplaatst.

ART 9: Partytenten

Een partytent mag i.p.v. een parasol geplaatst worden, maar enkel tijdens uw aanwezigheid. Bij afwezigheid moet u de partytent afbreken of het zeil weghalen. Hij dient geplaatst te worden op minstens 1 meter van de perceelgrens en de 50% bebouwde oppervlakte mag niet overschreden worden.

ART 10: De kampeerplaats is geen stapelplaats

De standplaats, omgeving en de gemeenschappelijke voorzieningen moeten volledig rein gehouden worden. Het is verboden de standplaats af te zetten. Een uitzondering voor hondeneigenaars is mogelijk (zie hondenreglement).

Laat geen losliggende zaken rondslingeren voor de start van het winterseizoen, om schade van rondvliegende objecten te voorkomen. Wat niet in de caravan, voortent of bijzettent past, wordt meegenomen naar huis.

ART 11: Schade aan de installaties, schade aan het kampeerterrein en bij ongeval

Moet de directie onmiddellijk gewaarschuwd worden. De directie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een ongeval of diefstal.

ART 12: Auto’s & parking

Op het terrein worden enkel auto’s toegelaten bij het plaatsen of weghalen van de installaties.
Maximum toegelaten snelheid is 15 km per uur.
Het is verboden te parkeren op de wegen of naast / achter / aan de caravans. De auto’s worden geparkeerd op de speciaal daartoe aangelegde parkings aan de rand van het terrein. Deze regel is het hele jaar van toepassing (ook in de winter wanneer het rustiger is op de camping).
Per kampeerplaats is er 1 parkeerplaats voorzien. De parkeerkaart moet zichtbaar aan de voorruit liggen.
Het is niet toegelaten een parkeerplaats, op welke wijze dan ook, af te zetten.
Bij eventuele schade of ongeval is de directie niet verantwoordelijk.
Mobilhomes zijn enkel toegelaten indien ze de dagprijs betalen op een toegekend nummer.
De directie van De Lombarde kan zich te allen tijde het recht toe-eigenen om voertuigen de toegang tot de camping te ontzeggen in geval van dringende redenen zoals: werkzaamheden, wateroverlast en andere omstandigheden van overmacht. Respecteer de parkings voor mindervaliden net als die voor het personeel (voorzien met een parkeerbord).

ART 13: Uitgraven, omwoelen en bewerken van de grond

Het is niet toegelaten te graven en te planten op een perceel. Hagen snoeien is toegestaan tot op een hoogte van 1.40 meter en in samenspraak met de buren. Gras maaien op het perceel gebeurt door de kampeerder zelf bij een verblijf van meer dan een maand. Het is verboden door de beplanting te lopen. Klanten die om welke reden ook hun perceel niet kunnen net houden, doen zelf beroep op familie/ vrienden/ buren om te maaien te wieden op regelmatige basis.

Indien dit niet gebeurt zien wij ons genoodzaakt om dit vanuit de organisatie (vakantiepark De Lombarde) zelf te doen. Dit zal echter tegen een betaling van 75 per maai- of snoeibeurt zijn.

ART 14: Aanduiding van de kampeerplaatsen

De directie duidt de kampeerplaatsen aan, rekening houdend met de voorkeur van de vakantiegangers. De directie heeft het recht de kampeerinstallatie te doen verplaatsen, of eventueel zelf te verplaatsen, indien noodzakelijk voor de interne organisatie.

ART 15: Overmacht – werken

Het is de plicht van de kampeerder om zijn installatie te verplaatsen indien de directie dit nodig acht voor eventuele snoeiwerken of andere werkzaamheden aan het terrein. De directie eigent zich het recht toe de installatie zelf te verplaatsen, indien de huurder geen gevolg geeft aan de oproep om zijn installatie te verplaatsen. De kosten, verbonden aan het verplaatsen en/of verwijderen van de kampeerinstallatie, worden steeds op de kampeerder verhaald.

ART 16: Brandbeveiliging

Op het terrein mogen geen goederen gestapeld worden die het gevaar op brand kunnen vergroten. Kook- en verwarmingstoestellen moeten zo opgesteld zijn dat zij aan alle veiligheidsvoorwaarden voldoen. De elektrische installaties moeten voorzien zijn van een aansluitkabel met minimumsectie van 2,5 mm² en van een hermetisch stopcontact met pinaarding.
Let op: de elektriciteitskasten moeten afgesloten zijn en mogen enkel nog geopend of gemanipuleerd worden door iemand die een opleiding elektriciteit BA4/BA5 heeft genoten.

Open vuren en kampvuren zijn niet toegelaten. Barbecueën is toegelaten zolang andere kampeerders niet worden gehinderd en het gebeurt onder permanent toezicht.
We raden de kampeerders aan zich bij aankomst te vergewissen van de plaats van de brandweerposten (zie plan).

ART 17: Gasflessen

Niemand mag gasflessen vullen noch laten vullen zonder voorafgaand en schriftelijk akkoord van de verdeler.
Het is verboden flessen te vullen met een mengsel van vloeibaar gemaakte petroleumgassen, waarvan de herkeuringsdatum verstreken is of waarbij de aanduiding van de tarra ontbreekt, dubbelzinnig of onleesbaar is. Max. 2 flessen per kampeerplaats zijn toegestaan. Laat ook tijdig uw gasinstallaties controleren door erkende diensten.

Tip: Op gasdarmen en ontspanners staan data tot wanneer gebruik is toegelaten, controleer dit tijdig voor uw en onze veiligheid.

ART 18: Huisdieren

Moeten op het terrein en op de standplaats aan de leiband (hondenreglement ter beschikking in de receptie). Max. 2 honden per kampeerinstallatie zijn toegelaten. Hygiënische wandelingen gebeuren buiten het terrein. U moet zich voorzien van zakjes. Voor het verblijf van andere dieren is toelating van de directie vereist. De dieren mogen niet alleen worden achtergelaten bij de tent, caravan of in de auto. De toegang tot de sanitaire gebouwen, winkel en de vakantiewoningen aan de vijver is verboden. Bezoekers mogen honden meebrengen, indien deze niet voor overlast zorgen.

ART 19: Afval

Gelieve te sorteren!

Op elke parking is er een afvalhoek met verschillende containers voor: huishoudelijk restafval – papier/karton – glas – PMD. 

Huishoudelijk restafval dient in gesloten zakken gedeponeerd te worden.
Breng uw batterijen, KGA, vetten en oliën naar de receptie. Het is ten strengste verboden oliën of vetten in de riolering te dumpen!
Grasafval breng je naar de groenhoek aan de achterkant van sanitairblok nr. 3 of naar parking B naast de afvalhoek.

Sluikstorten is verboden. Bij vaststelling worden kosten aangerekend, bij herhaling wordt de verdere toegang tot het vakantiecentrum ontzegd.

Er zijn camera’s aan de containers.

ART 20: Afvalwater

Wordt enkel aan de watertappunten, op de daartoe voorziene plaatsen, uitgegoten.
Voor het afvalwater voor mobilhomes is een afvoerput voorzien bij sanitair nr. 3.

ART 21: Nachtrust 

Het is verplicht om de goede zeden, de openbare orde en de nachtrust (van 22:00 tot 08:00) te respecteren. Bij klachten kan men zich wenden tot de conciërge en tijdens de maanden juli en augustus tot de nachtreceptie.

ART 22: Gebruik van beeld- en geluidsapparatuur

Is toegelaten in die mate dat zij de anderen niet hinderen. Masten en satellietantennes, geplaatst op eigen installatie, zijn toegelaten mits deze de hoogte van 4 meter boven het maaiveld niet overschrijden. Het plaatsen en verankeren van masten in de grond is niet toegelaten.

ART 23: Verkoop of uitdelen van documenten

Is op het kampeerterrein verboden. Het te koop aanbieden van een caravan, voortent of ander materiaal kan enkel aan het raam van de receptie en aan het raam van uw caravan en na akkoord van de directie.

ART 24: Wastafels, douches en afwasbakken

Worden gereinigd na gebruik. Kinderen beneden de 7 jaar moeten vergezeld zijn van een volwassene. Defecten worden in het onthaal gemeld.

Het is verboden materialen uit de sanitaire- of andere gebouwen te ontvreemden. Verloren voorwerpen worden in de receptie afgegeven.

ART 25: EHBO

Voor ‘Eerste Hulp Bij Ongevallen’ richt u zich tot de receptie (of de nachtreceptionist tijdens de maanden juli en augustus).

Aan het terras tussen het café en de receptie kan u een AED toestel vinden.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT “langverblijver stacaravans” DE LOMBARDE vzw

Laatste update 2020.

ART 1: Huishoudelijk reglement

Al wie op het terrein verblijft, dient dit reglement te respecteren.
Bij niet-naleving kan, al dan niet na verwittiging en na beslissing van de directie, de caravan van het terrein verwijderd worden.

ART 2: Het vakantiecentrum

Heeft als doel mensen gebruik te laten maken van een verblijf, rekening houdende met het sociale / familiale / toegankelijke en open karakter waar de organisatie voor staat. Dit door correcte afspraken te maken en te doen naleven zoals beschreven in dit huishoudelijk reglement.

Het vakantiecentrum staat onder rechtstreekse verantwoordelijkheid van de directie.

De directie heeft het recht de overeenkomst met de residenten te allen tijden te verbreken (mondeling en met schriftelijke bevestiging).

Personen (residenten of hun bezoekers) die het vakantiecentrum schade toebrengen (op materieel of moreel vlak) kunnen de toegang ontzegd worden of dienen het terrein definitief te verlaten.

Het gebruik van drugs op de terreinen van De Lombarde is niet toegelaten. Wie betrapt wordt, wordt (al dan niet met zijn kampeerinstallatie) van het terrein verwijderd (zie ook Art.15 bij verwijdering m.b.t. de kosten).

Indien men de camping MOET verlaten is er ook geen recht op terugbetaling.

Het vakantiecentrum is het hele jaar toegankelijk maar is verboden als hoofdverblijfplaats.

ART 3: Receptie

De openingsuren staan duidelijk aangeduid aan de receptie. Enkel ingeschreven personen mogen op het terrein overnachten.
U bent verantwoordelijk voor de 10 verblijvers die op uw persoonlijke informatielijst staan. Zorg er ook voor dat uw persoonlijke informatielijst steeds correct is voor aanvang van het seizoen, zodat we u te allen tijden kunnen contacteren via mail of telefonisch in geval van nood.

Indien u uw jaarplaats wil opzeggen, moet u de receptie hiervan op de hoogte brengen.

Betaling van een jaarplaats:

Tussen 1 november en 1 december vragen we u het voorschot van ongeveer 40% te betalen.

Tussen 1 december en 1 april van het volgende jaar heeft u de tijd om het saldo te betalen van ongeveer 60%. 

In schijven betalen is toegestaan op voorwaarde dat het 40% deel vóór 1 december en het 60% deel vóór 1 april betaald zijn.

Nieuwe residenten betalen bij aankomst een waarborg van € 100,00 voor de standplaats.

Wie om welke reden dan ook niet tijdig kan betalen, moet zelf voor de aangegeven data contact opnemen met de receptie of directie.

Wanbetalers krijgen een aangetekende zending met aanmaning tot betaling. Indien we 1 maand na de aangetekende zending geen contact meer hebben gehad met de resident en/of niet tot een oplossing zijn gekomen, laten we de caravan verwijderen op kosten van de eigenaar.

De hoekpercelen voor stacaravans zijn duurder dan de andere percelen daar ze een grotere oppervlakte hebben.

Stopzetten van jaarplaats:

De directie kan steeds het verhuren van een plaats aan de resident éénzijdig opzeggen. Dit gebeurt steeds met een aangetekende zending.

Indien de resident de jaarplaats wil stopzetten, vragen wij om zo vlug mogelijk de receptie te contacteren en dit voor 1 november van het lopende jaar.

De plaats dient voor 1 december vrij te zijn en men moet het perceel in de oorspronkelijke staat herstellen.

Indien u een waarborg betaalde (€ 75,00 of € 100,00), wordt deze na controle van het perceel terugbetaald.

Verkopen of kopen van een stacaravan op de camping:

Een stacaravan verkopen bij de start van het seizoen kan pas als het voorschot van de jaarplaats betaald is. Indien de verkoop zou gebeuren na 1 april, moet het volledige saldo van de jaarplaats voldaan zijn.

Wie zijn/haar caravan wenst te verkopen op de camping laat dit weten aan de receptie en geeft daar tevens de vraagprijs mee. De directie komt na afspraak persoonlijk kijken of de stacaravan verkoopwaardig is om op de camping te blijven staan, eender welke leeftijd de stacaravan heeft. De documenten van de caravan moeten kunnen voorgelegd worden en de stacaravan moet rijvaardig zijn om te kunnen verplaatsen.

Elke stacaravan en tuinhuis, ongeacht de leeftijd, moet in goede staat zijn of wordt geweigerd op de camping.

Wie een stacaravan wenst te kopen op de camping, kan de stacaravan met tuinhuis en inboedel overnemen alsook het perceel waarop alles staat, zolang alles in regel is en na goedkeuring van de directie. Maak dus geen verkoopovereenkomst alvorens de goedkeuring van de directie wat betreft de nieuwe residenten.

De verkoper en koper regelen alle financiën onderling buiten de camping om, er worden geen commissies gegeven aan de camping of haar medewerkers.

Er is GEEN overdracht van staangeld.

De nieuwe resident start te betalen vanaf de dag van aankoop en de oude resident heeft geen recht op terugbetaling.

Voor iedereen geldt dezelfde regel: men moet als kampeerder de reglementen, waarden en normen van De Lombarde aanvaarden.

ART 4: Kampeerinstallatie

Het brengen, weghalen of vervangen van kampeerinstallaties (stacaravan / tuinhuis / terras) moet steeds aan het onthaal gemeld worden. Naast deze installaties staat niets anders permanent op uw plaats.
Stacaravan, tuinhuis, terras mogen maximaal 50% van de perceeloppervlakte innemen en worden geplaatst volgens de richtlijnen bepaald door de directie. Rondom de caravan en de voortent is maximum 60 cm grasmat of stapstenen toegestaan, aan de voordeur maximum 1 meter.Indien men de regels niet respecteert, zal de overeenkomst verbroken worden.

Elke wijziging op uw perceel wordt vooraf aangevraagd, een kopij van de aankoopdocumenten wordt aan uw dossier toegevoegd indien uw aanvraag werd goedgekeurd.

Maximum 50% van uw perceel mag bebouwd zijn.

Wie vooraan zijn perceel een draad en/of poort wenst aan te brengen, moet dit zelf (laten) voorzien. Het is belangrijk dat hier de zwarte kleur indachtig wordt genomen.

Elke stacaravan moet het regenwater via de dakgoot laten afvoeren naar de afwateringssystemen die voorzien werden door De Lombarde en dit onder de stacaravans.

Tip: neem tijdig een verzekering m.b.t. uw kampeerinstallatie.

ART 5: Afmetingen en plaatsingswijze van de caravan

De dissel van de caravan moet in goede staat zijn om in geval van nood de installatie van het terrein te kunnen trekken.

Elke stacaravan moet vooraan voorzien zijn van het perceelnummer. Dit kan door cijferstickers aan te brengen op de stacaravan, een nummerplaat met daarop het perceelnummer te voorzien of met een plaatje vooraan de draad van het perceel.

ART 6: Verhuren

Het is ten strengste verboden de stacaravan in onderverhuur te zetten.

ART 7: Disselzakken

Een disselzak in grijze kleur is toegestaan (omwille van de uniformiteit).

ART 8: Windschermen

Windschermen zijn enkel toegestaan wanneer het verblijf bewoond is en dienen geplaatst te worden op minstens 1 meter van de perceelgrens. Wordt het windscherm gemeenschappelijk gebruikt met de buurman, dan kan het wel op de perceelgrens worden geplaatst.

ART 9: Partytenten

Een partytent mag i.p.v. een parasol geplaatst worden, maar enkel tijdens uw aanwezigheid. Bij afwezigheid moet u de partytent afbreken of het zeil weghalen. Hij dient geplaatst te worden op minstens 1 meter van de perceelgrens en de 50% bebouwde oppervlakte mag niet overschreden worden.

ART 10: De kampeerplaats is geen stapelplaats

De standplaats, omgeving en de gemeenschappelijke voorzieningen moeten volledig rein gehouden worden. 

Laat geen losliggende zaken liggen voor de start van het winterseizoen om schade van rondvliegende objecten te voorkomen. Wat niet in de caravan, voortent of bijzettent kan, wordt meegenomen naar huis.

ART 11: Schade aan de installaties, schade aan het kampeerterrein en bij ongeval

Moet de directie onmiddellijk gewaarschuwd worden. De directie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een ongeval of diefstal. 

ART 12: Auto’s en parking

Op het terrein worden enkel auto’s toegelaten bij het plaatsen of weghalen van de installaties.
Maximum toegelaten snelheid is 15 km per uur.
Het is verboden te parkeren op de wegen of naast / achter / aan de stacaravans. De auto’s worden geparkeerd op de speciaal daartoe aangelegde parkings aan de rand van het terrein. Deze regel is het hele jaar van toepassing (ook in de winter wanneer het rustiger is op de camping).
Per kampeerplaats is er 1 parkeerplaats voorzien. De parkeerkaart moet zichtbaar aan de voorruit liggen.
Het is niet toegelaten een parkeerplaats, op welke wijze dan ook, af te zetten.
Bij eventuele schade of ongeval is de directie niet verantwoordelijk.
Parking A wordt gedeeltelijk vrijgehouden voor mobilehomes tijdens het laagseizoen. Zolang er bordjes met het logo van een mobilehome zichtbaar zijn, mag op deze plaatsen niet geparkeerd worden door personenauto’s.
Mobilhomes zijn enkel toegelaten indien ze de dagprijs betalen op een toegekend nummer.
De directie van De Lombarde kan zich te allen tijde het recht toe-eigenen om voertuigen de toegang tot de camping te ontzeggen in geval van dringende redenen zoals: werkzaamheden, wateroverlast en andere omstandigheden van overmacht.

Respecteer de parkings voor mindervaliden net als die voor het personeel (voorzien van een parkeerbord).

ART 13: Uitgraven, omwoelen en bewerken van de grond

Het is niet toegelaten te graven en te planten op een perceel. Hagen snoeien is toegestaan tot op een hoogte van 1.40 meter en in samenspraak met de buren. Gras maaien op het perceel gebeurt door de kampeerder zelf bij een verblijf van meer dan een maand. Het is verboden door de beplanting te lopen.

Klanten die zelf hun perceel niet proper kunnen houden om welke reden dan ook, doen zelf beroep op familie / vrienden / buren om te maaien en te wieden op regelmatige basis.

ART 14: Aanduiding van de kampeerplaatsen

De directie duidt de kampeerplaatsen aan, rekening houdend met de voorkeur van de vakantiegangers. De directie heeft het recht de kampeerinstallatie te doen verplaatsen, of eventueel zelf te verplaatsen, indien noodzakelijk voor de interne organisatie.

ART 15: Overmacht – werken

Het is de plicht van de kampeerder om zijn installatie te verplaatsen indien de directie dit nodig acht voor eventuele snoeiwerken of andere werkzaamheden aan het terrein. De directie eigent zich het recht toe de installatie zelf te verplaatsen, indien de huurder geen gevolg geeft aan de oproep om zijn installatie te verplaatsen. De kosten, verbonden aan het verplaatsen en/of verwijderen van de kampeerinstallatie, worden steeds op de kampeerder verhaald.

ART 16: Brandbeveiliging

Op het terrein mogen geen goederen gestapeld worden die het gevaar op brand kunnen vergroten. Kook- en verwarmingstoestellen moeten zo opgesteld zijn dat zij aan alle veiligheidsvoorwaarden voldoen. De elektrische installaties moeten voorzien zijn van een aansluitkabel met minimumsectie van 2,5 mm² en van een hermetisch stopcontact met pinaarding.
Let op: de elektriciteitskasten moeten afgesloten zijn en mogen enkel nog geopend of gemanipuleerd worden door iemand die een opleiding elektriciteit BA4/BA5 heeft genoten.

Open vuren en kampvuren zijn niet toegelaten. Barbecueën is toegelaten zolang andere kampeerders niet worden gehinderd en het gebeurt onder permanent toezicht.
We raden de kampeerders aan zich bij aankomst te vergewissen van de plaats van de brandweerposten (zie plan).

ART 17: Gasflessen

Niemand mag gasflessen vullen noch laten vullen zonder voorafgaand en schriftelijk akkoord van de verdeler.
Het is verboden flessen te vullen met een mengsel van vloeibaar gemaakte petroleumgassen, waarvan de herkeuringsdatum verstreken is of waarbij de aanduiding van de tarra ontbreekt, dubbelzinnig of onleesbaar is. Max. 2 flessen per kampeerplaats zijn toegestaan. Laat ook tijdig uw gasinstallaties controleren door erkende diensten.

Wie een bak of afdakje wenst te voorzien voor de gasflessen moet de grijze kleur indachtig zijn en rekening houden met de stijl van de stacaravan en het tuinhuis.

Tip: Op gasdarmen en ontspanners staan data tot wanneer gebruik is toegelaten, controleer dit tijdig voor uw en onze veiligheid.

ART 18: Huisdieren

Moeten op het terrein en op de standplaats aan de leiband (hondenreglement ter beschikking in de receptie). Max. 2 honden per kampeerinstallatie zijn toegelaten. Hygiënische wandelingen gebeuren buiten het terrein. U moet zich voorzien van zakjes. Voor het verblijf van andere dieren is toelating van de directie vereist. De dieren mogen niet alleen worden achtergelaten bij de tent, caravan of in de auto. De toegang tot de sanitaire gebouwen, winkel en de vakantiewoningen aan de vijver is verboden. Bezoekers mogen honden meebrengen, indien deze niet voor overlast zorgen.

ART 19: Afval

Gelieve te sorteren!

Op elke parking is er een afvalhoek met verschillende containers voor: huishoudelijk restafval – papier/karton – glas – PMD. 

Huishoudelijk restafval dient in gesloten zakken gedeponeerd te worden.
Breng uw batterijen, KGA, vetten en oliën naar de receptie. Het is ten strengste verboden oliën of vetten in de riolering te dumpen!
Grasafval breng je naar de groenhoek aan de achterkant van sanitairblok nr. 3 of naar parking B naast de afvalhoek.

Sluikstorten is verboden. Bij vaststelling worden kosten aangerekend, bij herhaling wordt de verdere toegang tot het vakantiecentrum ontzegd.

ART 20: Afvalwater

Wordt enkel aan de watertappunten, op de daartoe voorziene plaatsen, uitgegoten.
Voor het afvalwater voor mobilhomes is een afvoerput voorzien bij sanitair nr. 3.

ART 21: Nachtrust 

Het is verplicht om de goede zeden, de openbare orde en de nachtrust (van 22:00 tot 08:00) te respecteren. Bij klachten kan men zich wenden tot de conciërge en tijdens de maanden juli en augustus tot de nachtreceptie.

ART 22: Gebruik van beeld- en geluidsapparatuur

Is toegelaten in die mate dat zij de anderen niet hinderen. Masten en satellietantennes, geplaatst op eigen installatie, zijn toegelaten mits deze de hoogte van 4 meter boven het maaiveld niet overschrijden. Het plaatsen en verankeren van masten in de grond is niet toegelaten.

ART 23: Verkoop of uitdelen van documenten

Is op het kampeerterrein verboden. Het te koop aanbieden van een caravan, voortent of ander materiaal kan enkel aan het raam van de receptie en aan het raam van uw caravan en na akkoord van de directie.

ART 24: Wastafels, douches en afwasbakken

Worden gereinigd na gebruik. Kinderen beneden de 7 jaar moeten vergezeld zijn van een volwassene. Defecten worden in het onthaal gemeld.

Het is verboden materialen uit de sanitaire- of andere gebouwen te ontvreemden. Verloren voorwerpen worden in de receptie afgegeven.

ART 25: EHBO

Voor ‘Eerste Hulp Bij Ongevallen’ richt u zich tot de receptie (of de nachtreceptionist tijdens de maanden juli en augustus).

Aan het terras tussen het café en de receptie kan u een AED toestel vinden.

ART 26: Meters en meterstanden

Op plaats 417 zijn de water- en elektriciteitsmeters te vinden. De Lombarde zal de meterstanden opmeten en noteren. Wie deze standen wil kennen, kan ze opvragen bij de collega’s van de receptie.

Wij vragen de privacy van de residenten van plaats 417 te respecteren. Indien u bij een meter, kraan of stroomkast moet zijn, informeer dan even bij de residenten of dit past.

Weet dat u in uw eigen stacaravan uw zekeringen kan afzetten en aan uw stacaravan ook uw waterkranen kan dichtdraaien zodat u niet steeds op perceel 417 hoeft te zijn indien u een tijdje afwezig bent.

Om uw stacaravan winterklaar te maken, raden wij wel aan alles uit te schakelen. Vergeet ook niet het water van uw boiler af te laten i.v.m. strenge vorst.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT voor “langverblijvers” DE LOMBARDE vzw

Laatste update 2020.

ART 1: Huishoudelijk reglement

Al wie op het terrein verblijft, dient dit reglement te respecteren.
Bij niet-naleving kan, al dan niet na verwittiging en na beslissing van de directie, de caravan van het terrein verwijderd worden.

ART 2: Het vakantiecentrum

Heeft als doel mensen gebruik te laten maken van een verblijf, rekening houdende met het sociale / familiale / toegankelijke en open karakter waar de organisatie voor staat. Dit door correcte afspraken te maken en te doen naleven zoals beschreven in dit huishoudelijk reglement.

Het vakantiecentrum staat onder rechtstreekse verantwoordelijkheid van de directie.

De directie heeft het recht de overeenkomst met de residenten te allen tijden te verbreken (mondeling en met schriftelijke bevestiging).

Personen (residenten of hun bezoekers) die het vakantiecentrum schade toebrengen (op materieel of moreel vlak) kunnen de toegang ontzegd worden of dienen het terrein definitief te verlaten.

Het gebruik van drugs op de terreinen van De Lombarde is niet toegelaten. Wie betrapt wordt, wordt (al dan niet met zijn kampeerinstallatie) van het terrein verwijderd (zie ook Art.15 bij verwijdering m.b.t. de kosten).

Indien men de camping MOET verlaten is er ook geen recht op terugbetaling.

Het vakantiecentrum is het hele jaar toegankelijk maar is verboden als hoofdverblijfplaats.

ART 3: Receptie

De openingsuren staan duidelijk aangeduid aan de receptie. Enkel ingeschreven personen mogen op het terrein overnachten.
U bent verantwoordelijk voor de 10 verblijvers die op uw persoonlijke informatielijst staan. Zorg er ook voor dat uw persoonlijke informatielijst steeds correct is voor aanvang van het seizoen, zodat we u te allen tijden kunnen contacteren via mail of telefonisch in geval van nood.

Indien u uw jaarplaats wil opzeggen, moet u de receptie hiervan op de hoogte brengen.

Betaling van een jaarplaats:

Tussen 1 november en 1 december vragen we u het voorschot van ongeveer 40% te betalen.

Tussen 1 december en 1 april van het volgende jaar heeft u de tijd om het saldo te betalen van ongeveer 60%. 

In schijven betalen is toegestaan op voorwaarde dat het 40% deel vóór 1 december en het 60% deel vóór 1 april betaald zijn.

Nieuwe residenten betalen bij aankomst een waarborg van € 100,00 voor de standplaats.

Wie om welke reden dan ook niet tijdig kan betalen, moet zelf voor de aangegeven data contact opnemen met de receptie of directie.

Wanbetalers krijgen een aangetekende zending met aanmaning tot betaling. Indien we 1 maand na de aangetekende zending geen contact meer hebben gehad met de resident en/of niet tot een oplossing zijn gekomen, laten we de caravan verwijderen op kosten van de eigenaar.

Stopzetten van jaarplaats:

De directie kan steeds het verhuren van een plaats aan de resident éénzijdig opzeggen. Dit gebeurt steeds met een aangetekende zending.

Indien de resident de jaarplaats wil stopzetten, vragen wij om zo vlug mogelijk de receptie te contacteren en dit voor 1 november van het lopende jaar.

De plaats dient voor 1 december vrij te zijn en men moet het perceel in de oorspronkelijke staat herstellen.

Indien u een waarborg betaalde (€ 75,00 of € 100,00), wordt deze na controle van het perceel terugbetaald.

Verkopen of kopen van een caravan op de camping:

Een caravan verkopen bij de start van het seizoen kan pas als het voorschot van de jaarplaats betaald is. Indien de verkoop zou gebeuren na 1 april, moet het volledige saldo van de jaarplaats voldaan zijn.

Wie zijn/haar caravan wenst te verkopen op de camping laat dit weten aan de receptie en geeft daar tevens de vraagprijs mee. De directie komt na afspraak persoonlijk kijken of de caravan verkoopwaardig is om op de camping te blijven staan, ongeacht de leeftijd van de caravan. De documenten van de caravan moeten voorgelegd kunnen worden en de caravan moet rijvaardig zijn om te kunnen verplaatsen.

Elke caravan en tent, ongeacht de leeftijd, moet in goede staat zijn of wordt geweigerd op de camping.

Wie een caravan wenst te kopen op de camping, kan de caravan met voortent / bijzettent / inboedel overnemen alsook het perceel waarop alles staat, zolang alles in regel is en na goedkeuring van de directie. Maak dus geen verkoopovereenkomst alvorens de goedkeuring van de directie wat betreft de nieuwe residenten.

De verkoper en koper regelen alle financiën onderling buiten de camping om, er worden geen commissies gegeven aan de camping of haar medewerkers.

Er is GEEN overdracht van staangeld.

De nieuwe resident start met betalen vanaf de dag van aankoop en de oude resident heeft geen recht op terugbetaling.

Voor iedereen geldt dezelfde regel: men moet als kampeerder de reglementen, waarden en normen van De Lombarde aanvaarden.

ART 4: Kampeerinstallatie

Het brengen, weghalen of vervangen van kampeerinstallaties (caravan, voortent, bijzettent) moet steeds aan het onthaal gemeld worden. Naast deze installaties staat niets anders permanent op uw plaats.
Caravan, voortent en bijzettent mogen maximaal 50% van de perceeloppervlakte innemen en worden geplaatst volgens de richtlijnen bepaald door de directie. Rondom de caravan en de voortent is maximum 60 cm grasmat of stapstenen toegestaan, aan de voordeur maximum 1 meter.Indien men de regels niet respecteert, zal de overeenkomst verbroken worden.

Elke wijziging op uw perceel wordt vooraf aangevraagd, een kopij van de aankoopdocumenten wordt aan uw dossier toegevoegd indien uw aanvraag werd goedgekeurd.

Maximum 50% van uw perceel mag bebouwd zijn.

Tip: neem tijdig een verzekering m.b.t. uw kampeerinstallatie.

ART 5: Afmetingen en plaatsingswijze van de caravan

Caravans met een lengte minder dan 7 meter (zonder trekhaak) en een max. breedte van 2,50 m, die kunnen – en wettelijk mogen – voortgetrokken worden met een personenwagen, zijn toegelaten. Dit enkel indien het perceel deze afmetingen toelaat. De installatie wordt geplaatst volgens de richtlijnen van de directie om zo de brandveiligheidsnormen te respecteren. De dissel van de caravan moet in goede staat zijn om in geval van nood de installatie van het terrein te kunnen trekken.

Elke caravan moet aan de voorzijde voorzien zijn van het perceelnummer. Dit kan door cijferstickers aan te brengen op de caravan of een nummerplaat met daarop het perceelnummer.

ART 6: Voortenten

De afmeting van de voortent is maximum 3 x 8 meter en enkel als het perceel deze afmetingen toelaat.
Voortenten die niet met stormbanden beveiligd worden, dienen vóór 11 november te worden afgebroken.Voortenten dient men te onderhouden en na te kijken voor de start van het winterseizoen om eventuele schade (bij buren) te vermijden.

ART 7: Bijzettenten en disselzakken

Slechts een type bijzettent van maximum 4 m2 in grijze kleur is toegestaan en enkel als het perceel het toelaat. Een disselzak, eveneens in grijze kleur is toegestaan (omwille van de uniformiteit).

ART 8: Windschermen

Windschermen zijn enkel toegestaan wanneer het verblijf bewoond is en dienen geplaatst te worden op minstens 1 meter van de perceelgrens. Wordt het windscherm gemeenschappelijk gebruikt met de buurman, dan kan het wel op de perceelgrens worden geplaatst.

ART 9: Partytenten

Een partytent mag i.p.v. een parasol geplaatst worden, maar enkel tijdens uw aanwezigheid. Bij afwezigheid moet u de partytent afbreken of het zeil weghalen. Hij dient geplaatst te worden op minstens 1 meter van de perceelgrens en de 50% bebouwde oppervlakte mag niet overschreden worden.

ART 10: De kampeerplaats is geen stapelplaats

De standplaats, omgeving en de gemeenschappelijke voorzieningen moeten volledig rein gehouden worden. Het is verboden de standplaats af te zetten. Een uitzondering voor hondeneigenaars is mogelijk (zie hondenreglement).

Laat geen losliggende zaken rondslingeren voor de start van het winterseizoen, om schade van rondvliegende objecten te voorkomen. Wat niet in de caravan, voortent of bijzettent past, wordt meegenomen naar huis.

ART 11: Schade aan de installaties, schade aan het kampeerterrein en bij ongeval

Moet de directie onmiddellijk gewaarschuwd worden. De directie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een ongeval of diefstal.

ART 12: Auto’s en parking

Op het terrein worden enkel auto’s toegelaten bij het plaatsen of weghalen van de installaties.
Maximum toegelaten snelheid is 15 km per uur.
Het is verboden te parkeren op de wegen of naast / achter / aan de caravans. De auto’s worden geparkeerd op de speciaal daartoe aangelegde parkings aan de rand van het terrein. Deze regel is het hele jaar van toepassing (ook in de winter wanneer het rustiger is op de camping).
Per kampeerplaats is er 1 parkeerplaats voorzien. De parkeerkaart moet zichtbaar aan de voorruit liggen.
Het is niet toegelaten een parkeerplaats, op welke wijze dan ook, af te zetten.
Bij eventuele schade of ongeval is de directie niet verantwoordelijk.
Parking A wordt gedeeltelijk vrijgehouden voor mobilehomes tijdens het laagseizoen. Zolang er bordjes met het logo van een mobilehome zichtbaar zijn, mag op deze plaatsen niet geparkeerd worden door personenauto’s.
Mobilhomes zijn enkel toegelaten indien ze de dagprijs betalen op een toegekend nummer.
De directie van De Lombarde kan zich te allen tijde het recht toe-eigenen om voertuigen de toegang tot de camping te ontzeggen in geval van dringende redenen zoals: werkzaamheden, wateroverlast en andere omstandigheden van overmacht.

Respecteer de parkings voor mindervaliden net als die voor het personeel (voorzien van een parkeerbord).

ART 13: Uitgraven, omwoelen en bewerken van de grond

Het is niet toegelaten te graven en te planten op een perceel. Hagen snoeien is toegestaan tot op een hoogte van 1.40 meter en in samenspraak met de buren. Gras maaien op het perceel gebeurt door de kampeerder zelf bij een verblijf van meer dan een maand. Het is verboden door de beplanting te lopen.

Klanten die zelf hun perceel niet proper kunnen houden om welke reden dan ook, doen zelf beroep op familie / vrienden / buren om te maaien en te wieden op regelmatige basis.

ART 14: Aanduiding van de kampeerplaatsen

De directie duidt de kampeerplaatsen aan, rekening houdend met de voorkeur van de vakantiegangers. De directie heeft het recht de kampeerinstallatie te doen verplaatsen, of eventueel zelf te verplaatsen, indien noodzakelijk voor de interne organisatie.

ART 15: Overmacht – werken

Het is de plicht van de kampeerder om zijn installatie te verplaatsen indien de directie dit nodig acht voor eventuele snoeiwerken of andere werkzaamheden aan het terrein. De directie eigent zich het recht toe de installatie zelf te verplaatsen, indien de huurder geen gevolg geeft aan de oproep om zijn installatie te verplaatsen. De kosten, verbonden aan het verplaatsen en/of verwijderen van de kampeerinstallatie, worden steeds op de kampeerder verhaald.

ART 16: Brandbeveiliging

Op het terrein mogen geen goederen gestapeld worden die het gevaar op brand kunnen vergroten. Kook- en verwarmingstoestellen moeten zo opgesteld zijn dat zij aan alle veiligheidsvoorwaarden voldoen. De elektrische installaties moeten voorzien zijn van een aansluitkabel met minimumsectie van 2,5 mm² en van een hermetisch stopcontact met pinaarding.
Let op: de elektriciteitskasten moeten afgesloten zijn en mogen enkel nog geopend of gemanipuleerd worden door iemand die een opleiding elektriciteit BA4/BA5 heeft genoten.

Open vuren en kampvuren zijn niet toegelaten. Barbecueën is toegelaten zolang andere kampeerders niet worden gehinderd en het gebeurt onder permanent toezicht.
We raden de kampeerders aan zich bij aankomst te vergewissen van de plaats van de brandweerposten (zie plan).

ART 17: Gasflessen

Niemand mag gasflessen vullen noch laten vullen zonder voorafgaand en schriftelijk akkoord van de verdeler.
Het is verboden flessen te vullen met een mengsel van vloeibaar gemaakte petroleumgassen, waarvan de herkeuringsdatum verstreken is of waarbij de aanduiding van de tarra ontbreekt, dubbelzinnig of onleesbaar is. Max. 2 flessen per kampeerplaats zijn toegestaan. Laat ook tijdig uw gasinstallaties controleren door erkende diensten.

Tip: Op gasdarmen en ontspanners staan data tot wanneer gebruik is toegelaten, controleer dit tijdig voor uw en onze veiligheid.

ART 18: Huisdieren

Moeten op het terrein en op de standplaats aan de leiband (hondenreglement ter beschikking in de receptie). Max. 2 honden per kampeerinstallatie zijn toegelaten. Hygiënische wandelingen gebeuren buiten het terrein. U moet zich voorzien van zakjes. Voor het verblijf van andere dieren is toelating van de directie vereist. De dieren mogen niet alleen worden achtergelaten bij de tent, caravan of in de auto. De toegang tot de sanitaire gebouwen, winkel en de vakantiewoningen aan de vijver is verboden. Bezoekers mogen honden meebrengen, indien deze niet voor overlast zorgen.

ART 19: Afval

Gelieve te sorteren!

Op elke parking is er een afvalhoek met verschillende containers voor: huishoudelijk restafval – papier/karton – glas – PMD. 

Huishoudelijk restafval dient in gesloten zakken gedeponeerd te worden.
Breng uw batterijen, KGA, vetten en oliën naar de receptie. Het is ten strengste verboden oliën of vetten in de riolering te dumpen!
Grasafval breng je naar de groenhoek aan de achterkant van sanitairblok nr. 3 of naar parking B naast de afvalhoek.

Sluikstorten is verboden. Bij vaststelling worden kosten aangerekend, bij herhaling wordt de verdere toegang tot het vakantiecentrum ontzegd.

ART 20: Afvalwater

Wordt enkel aan de watertappunten, op de daartoe voorziene plaatsen, uitgegoten.
Voor het afvalwater voor mobilhomes is een afvoerput voorzien bij sanitair nr. 3.

ART 21: Nachtrust 

Het is verplicht om de goede zeden, de openbare orde en de nachtrust (van 22:00 tot 08:00) te respecteren. Bij klachten kan men zich wenden tot de conciërge en tijdens de maanden juli en augustus tot de nachtreceptie.

ART 22: Gebruik van beeld- en geluidsapparatuur

Is toegelaten in die mate dat zij de anderen niet hinderen. Masten en satellietantennes, geplaatst op eigen installatie, zijn toegelaten mits deze de hoogte van 4 meter boven het maaiveld niet overschrijden. Het plaatsen en verankeren van masten in de grond is niet toegelaten.

ART 23: Verkoop of uitdelen van documenten

Is op het kampeerterrein verboden. Het te koop aanbieden van een caravan, voortent of ander materiaal kan enkel aan het raam van de receptie en aan het raam van uw caravan en na akkoord van de directie.

ART 24: Wastafels, douches en afwasbakken

Worden gereinigd na gebruik. Kinderen beneden de 7 jaar moeten vergezeld zijn van een volwassene. Defecten worden in het onthaal gemeld.

Het is verboden materialen uit de sanitaire- of andere gebouwen te ontvreemden. Verloren voorwerpen worden in de receptie afgegeven.

ART 25: EHBO

Voor ‘Eerste Hulp Bij Ongevallen’ richt u zich tot de receptie (of de nachtreceptionist tijdens de maanden juli en augustus).

Aan het terras tussen het café en de receptie kan u een AED toestel vinden.

Vakantiepark De Lombarde

  • Elisabethlaan 4
  • 8434 Middelkerke-Lombardsijde
Routebeschrijving
De Lombarde
De Lombarde
De Lombarde
De Lombarde
De Lombarde